فاطمهفاطمه، تا این لحظه: 10 سال و 9 ماه و 29 روز سن داره

دختر مهتابی فاطمه گلی

تب ناگهانی فاطمه

  باورم نمی شد که امروز صبح که از خواب بلند شی حالت خوبه خوب باشه الهی قربون مظلومیتت برم که وقتی تب می کنی یه دنیا دلم برات می گیره دیروز صبح ساعت 10 که ازخواب پاشدی صدام کردی من تواتاق خیاطی بودم داشتم مانتو خاله زیبادوست عمه رو می دوختم وقتی اومدم وتوبغل گرفتمت بدنت داغ بود ترسیم تب سنج که گذاشتم زیر بغلت 37 درجه بود تب نبود ولی سرمرز بودخدایا چیکار کنم نه صرفه ای نه ریزش بینی نمی دونم چرا این قدر بدنت داغ بودولی می دونستم طبیعی نیست تا ساعت 12 شروع کردی به نق زدن تب سنج که گذاشتم دیدم حرارت بدنت 37/5 شده پاشوییت کردم دیدم بیشتر شد شیاف گذاشتم تاعصر که بردمت دکتر ولی هیچ نشونه سرماخ...
17 خرداد 1391
1